Normativa dels espais

 

Article 1r. Pot sol·licitar espais als centres cívics per al seu ús, qualsevol ciutadà/na, ja sigui en nom propi, en el d’una entitat, grup o empresa. En cap cas s’admetran sol·licituds a nom d’un tercer. Les activitats i les sol·licituds d’espais seran admeses sempre que el seu contingut no contravingui la legislació vigent.

Article 2n. Per accedir a fer ús dels espais de Cotxeres i/o Casinet cal formalitzar la proposta omplint un full de sol·licitud (model imprès per a aquesta finalitat), on s’han de fer constar: dades entitat i/o persona responsable acte, dades fiscals, característiques de l’activitat, horari (s’especificarà tant l’horari de l’activitat com el general de muntatge i desmuntatge), espais necessaris, infraestructura i altres dades que la direcció dels Centres pogués considerar d’interès per al correcte desenvolupament de l’activitat.

Article 3r. Un cop estudiada la proposta i la disponibilitat de l’espai adient per dur-la a terme, la Direcció del Centre per delegació de la Comissió de Govern (en endavant CdG) en decideix la concessió, fixa el cost de l’activitat segons la taula de preus públics vigents i ho comunica a l’interessat/da (sol·licitant) mitjançant una carta.
La sol·licitud no pot considerar-se formalment acceptada fins a la notificació per carta de la concessió de l’espai demanat i fins que s’hagi efectuat el dipòsit previst en l’article 13è.
Totes les obligacions en matèria econòmica hauran d’estar liquidades convenientment amb un màxim de set dies hàbils d’antelació respecte a l’hora d’ocupació de l’espai. Les obligacions respecte al dipòsit estan regulades a l’article 13è.

Article 4t. Els/les sol·licitants que utilitzin algun dels espais dels centres cívics una vegada acceptada la seva proposta, han de garantir la conservació de l’espai, material tècnic i mobiliari, així com la seva recollida i ordenació.
El/la sol·licitant serà el responsable de qualsevol desperfecte que s’hi produeixi.
Tanmateix el/la sol·licitant es farà càrrec del muntatge i del desmuntatge de les activitats, del servei d’ordre, si s’escau, sempre supervisat per la Direcció, i també de la neteja del local que efectuarà l’empresa designada per la mateixa Direcció i amb càrrec al/ a la sol·licitant.

Article 5è. Les activitats que s’hi desenvolupin hauran d’estar d’acord amb el règim jurídic vigent, no vulneraran les ordenances municipals i garantiran el respecte envers les altres activitats del centre utilitzat. Qualsevol alteració serà motiu de suspensió de l’activitat i, en cas de reincidència, es revocarà el permís atorgat sense dret a devolució de les quantitats ingressades per qualsevol concepte en relació amb l’activitat i la impossibilitat de tornar a sol·licitar cessió d’espais en un període màxim de vint-i-quatre mesos.

Article 6è.
6.1. Les cessions d’espais es consideraran de dos tipus:

A) Cessió d’espais de tipus puntual;
Els espais següents del C.C. Cotxeres: Auditori, Sala d’Actes i Sala de Conferències i del C.C. Casinet: Sala Teatre, només podran llogar-se de forma puntual.

B) Cessió d’espais de tipus regular;
La resta d’espais del centres es consideren espais de tipus regular i aquests espais no es podran reservar per un període no superior als nou mesos, però revisable als 3 mesos.

6.2. La Comissió de Govern de Casinet – Cotxeres, previ informe de la Direcció del Centre, podrà anul·lar l’ús dels espais dels centres si es considerés que hi ha infrautilització o mal ús dels espais cedits o per cedir.

Article 7è. L’horari màxim de les activitats és a les 23 h, festius i diumenges a les 22 h.

Article 8è. La programació pròpia dels centres cívics tindrà prioritat en la reserva d’espais.

Article 9è. La confirmació de les reserves d’espais per a la realització d’activitats en qualsevol dels dos centres cívics serà de 4 mesos d’antelació a la realització del acte o 15 dies després de la seva sol·licitud.
Amb caràcter excepcional es podrà fer confirmació amb més antelació per activitats que, sota el criteri de la direcció del centre o la Comissió de Govern, necessitin conèixer la seva reserva amb suficient antelació (fires, congressos, grans esdeveniments, ….)

Article 10è. Les entitats i els col·lectius no podran establir la seva seu social als centres cívics, segons la normativa vigent.

Article 11è. Per a la utilització d’espais caldrà pagar els preus públics establerts. Aquests preus seran diferents segons el tipus de demandant:
A) Entitats adherides al Secretariat d’Entitats de Sants – Hostafrancs- la Bordeta estan subjectes, però queden exemptes del pagament per l’ús puntual de l’espai.
B) Entitats sense afany de lucre pagaran els preus públics establerts. Les activitats de caràcter polític i sindical també estaran subjectes als preus públics establerts. Els col·lectius de treballadors d’empresa en situació de fallida restaran exempts de pagament, sempre que hi hagi una organització sindical que els doni suport.
C) Entitats sense afany de lucre que defensin prioritàriament interessos corporatius (associacions de professionals, gremis…) pagaran els preus públics establerts per a entitats corporatives.
D) Els particulars i les empreses pagaran la totalitat del preu públic establert per a privats.
Els serveis addicionals (hores de personal, neteja, so, etc…) seran facturats en tots els casos.

Article 12è. Les activitats en què l’organització i/o convocatòria de les quals recaigui en més d’una entitat de grups diversos a què fa referència l’article anterior, satisfaran el preu públic superior que pertocaria a les entitats concurrents.

Article 13è. A les demandes d’espai a l’Auditori del C.C. Cotxeres i Sala Teatre del C.C. Casinet i la tipologia de les quals es consideri necessària se’ls aplicarà un dipòsit que cobreixi la reparació de desperfectes produïts en els equipaments, incloses les parets interiors i que cobrirà tanmateix l’eventual suspensió de l’acte. Aquest dipòsit estarà regulat pel preu públic corresponent i s’haurà de fer efectiu en el moment de la confirmació de la reserva. El dipòsit serà retornat no més tard de dos setmanes després de desenvolupar-se l’activitat. En cas que l’acte autoritzat pogués estar inclòs en l’àmbit de les Normes reguladores de revetlles, concerts i actes multitudinaris s’exigirà:

• Un dipòsit que garanteixi l’execució subsidiària de reparacions, retirada de propaganda il·legal, neteja, etc.
• Una pòlissa de danys sobre els desperfectes màxims que es puguin produir sobre els equipaments
• Una pòlissa de responsabilitat civil

En cas que el sol·licitant anul·li l’activitat amb més de dos mesos d’antelació es retornarà la totalitat de l’import del dipòsit; entre un mes i tres mesos d’antelació se’n retornarà el 50 % i fora d’aquests terminis no es retornarà el dipòsit.

Article 14è. S’hauran d’abonar les despeses de lloguer dels materials disponibles en els centres i que estiguin determinats com de lloguer.

Article 15è. Tots els organitzadors d’actes als centres cívics CASINET i COTXERES hauran de lliurar deu exemplars de la publicitat que en facin: un per a l’arxiu del Centre que utilitzin i els altres cinc per a l’Arxiu Històric de Sants – Montjuïc

Article 16è. Els preus públics i taxes que es derivin de la utilització dels espais, inclosa la quota a la Societat General d’Autors i Editors, anirà a càrrec del sol·licitant.

Disposició final
Tot allò que no estigui previst en les presents normes reguladores serà competència de la CdG, la qual informarà als Consells dels Centres Cívics
Disposició sancionadora. La CdG té potestat per sancionar l’incompliment d’aquesta normativa amb la suspensió temporal dels drets d’utilització d’espais i ho posarà en coneixement del corresponent Consell.

Vols contactar amb nosaltres?

Contactar